Harmonogram dnia

Dzieci podczas pobytu w świetlicy mają możliwość uczestniczenia w różnego typu zajęciach: zajęciach manualnych, plastyczno – technicznych, grach i zabawach dydaktycznych, zajęciach czytelniczych i rozwijających mowę, zabawach ruchowych (także na placu zabaw i boisku szkolnym), zajęciach wzbogacających posiadane wiadomości, profilaktycznych, zajęciach inspirujących rozwój zainteresowań i pasji, zajęciach komputerowych, zajęciach muzycznych z elementami choreografii oraz zajęciach kulinarnych. Pod kontrolą nauczyciela mogą również wykorzystać czas na naukę własną oraz na odrobienie pracy domowej.
Dzieci nabywają tu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania, kształtują także postawy społeczne. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko objęte jest należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

07.00 – 13.00 – Zbieranie się dzieci w świetlicy przed zajęciami lekcyjnym i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Zabawy swobodne według indywidualnych zainteresowań dzieci.
Zajęcia komputerowe. Zajęcia plastyczno – techniczne. Dopilnowanie punktualnych wyjść dzieci na lekcje lub na autobusy szkolne.

13.00 – 15.00 – Zajęcia tematyczne prowadzone według tygodniowych planów pracy. Prace na rzecz świetlicy, przygotowanie okolicznościowych prac, wystaw, dekoracji. Pomoc w odrabianiu prac domowych. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Czytanie czasopism, książek. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Dopilnowanie punktualnych wyjść dzieci na autobusy szkolne.

15.00 – 16.30 – Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw. Gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania dzieci. Zajęcia dydaktyczne, rozwijające mowę. Czytanie opowiadań i bajek edukacyjnych. Zajęcia ruchowe przy muzyce. Zajęcia kulinarne. Porządkowanie sali świetlicowej. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.

Czas poszczególnych zajęć jest modyfikowany zgodnie z potrzebami, możliwościami, aktywnością i zainteresowaniami dzieci. Plan zajęć dnia świetlicy szkolnej może ulegać zmianom.